DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77937

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ Й КАРТОНУ

Віктор Григорович Плосконос

Анотація


Розроблено основні аспекти методології дослідження динаміки функціонування складних систем, а саме системного підходу до вирішення проблем, що виникають у системах водокористування виробництва паперу й картону. Процедура імітаційного моделювання за допомогою комп’ютера відтворює динаміку процесів, що відбуваються в досліджуваній системі, з використанням наявних математичних описів і структурних особливостей системи.

Ключові слова


складна система; система водокористування; ефект емерджентності; процедури системного аналізу; імітаційне моделювання; динаміка процесів

Повний текст:

PDF

Посилання


Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень / В. І. Корбутяк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.

Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – СПб : СПбГТУ, 2001. – 512 с.

Основы моделирования сложных систем / под ред. И. В. Кузьмина. – К. : Вища шк., 1981. – 358 с.

Анализ загрязненностим сточных вод растворенными компонентами с помощью математической моде-ли / В. Г. Плосконос, Г. А. Арестова, Л. Н. Бойко, Л. А. Герасимчук // Проблемы в области охраны окруж. среды : сб. научн. тр. ; УкрНПОбумпром. – К., 1982. – С. 36–42.

Плосконос В. Г. Использование ЭВМ при разработке малоотходных и безотходных систем водопользо-вания / В. Г. Плосконос, С. Т. Литвинова, В. П. Свительский // Всесоюзная науч.-техн. конф. по малоот-ходным технологии и ресурсосбер. технике в лесном комплексе ; Архангельск, 24-26 сент. 1985 г.: тез. докл. – М. : ВНИИПИэИлеспром, 1985. – C. 36–38.

Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами / А. Г. Ивахненко. – К. : Техника, 1976. – 311 с.

Кикоть В. С. Идентификация характеристик сложных проектирумых систем с использованием самоор-ганизации и топологического метода анализа / В. С. Кикоть, В. Г. Плосконос // Автоматика. – 1986. – № 3. – С. 34–42.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)