DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119485

СОЛОМ’ЯНА ЦЕЛЮЛОЗА В КОМПОЗИЦІЇ ПАКУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ

Ірина Віталіївна Трембус, Ніна Валеріївна Соколовська

Анотація


Досліджено можливість одержання солом’яної целюлози пероксомурашиним способом делігніфікації. Встановлено вплив каталізатору – оксиду тітану на фізико-механічні показники пероксомурашиної целюлози одержаної із стебел пшеничної соломи. Експериментально обґрунтовано композиційний склад пакувальних видів паперу з використанням пероксомурашиної солом’яної целюлози, показники якості яких задовольняють вимогам чинних стандартів. Показано, що застосування солом´яної целюлози дає можливість виключити зі складу масових видів пакувального паперу більш дорогу імпортну целюлозу.

Ключові слова


пшенична солома; пероксомурашине варіння; вихід, вміст залишкового лігніну; обгортковий папір; папір для пакування харчових продуктів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.papirandlife.ukr.com.

Poppius – Levlin K. MILOX pulping with acetic acid/peroxyaceptic acid / K. Poppius – Levlin, R. Mustonen, Т. Huovila, J. Sundquist // Paperi ja Puu. – 1991. – № 2. – P. 154 – 158.

Kham L. Delignification of wheat straw using a mixture of caroxylic acid and peroxoacids / L. Kham, Y. L. Bigot, M. Delmas, G. Avignon // Industrial crops and products. – 2005 – № 5. – Р. 9–15.

Примаков С. П. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Примаков, В. А. Барбаш, Р. І. Черьопкіна. – К. : ЕКМО, 2009. – 212 с.

Barbash V. Peracetic acid pulp from annual plants / V. Barbash, V. Poyda, I. Deykun // Cellulose chemistry and technology. – 2011. – № 45. – P. 613–618.

Barbash V. A. Pulp obtaining from corn stalks / V.A. Barbash, I.V. Trembus, J.M. Nagorna // Chemistry & chemical technology. – 2012. – № 1 – P. 83–87.

Оболенская А. В. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы: учебн. пособ. / А. В. Обо-ленская, З. П. Ельницкая, А. А. Леонович – М., 1991 – 320 с.

ГОСТ 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая их хвойной древесины. Технические условия. – М. : Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – 1982. – 8 с.

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия. М.: Издательство стандартов. – 1998. – 8 с.

ГОСТ 9571-89 Целлюлоза сульфатная беленая их хвойной древесины. Технические условия. – М. : Го-сударственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – 1991. – 6 с.

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия. – М. : Издательство стандартов. – 1990. – 14 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)