Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 10-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • Приклад оформлення статті в форматі doc. Остання сторінка статті повинні бути заповнена не менш, ніж на 80%.
  • Фотокопію експертного висновку та всі файли надсилають електронною поштою за адресою j.nosachova@gmail.com.

Керівництво для авторів

Загальні вимоги
Відступи: верхній – 2,5; нижній – 3,5; правий – 3,0; лівий – 2,0. Колонтитули: верхній – 1,5; нижній – 3,0.
Шрифт у всій статті – Times New Roman, кегль 10 пунктів (крім заголовка), інтервал – одинарний, вирівнювання – за шириною. Загальа кількість сторінок, включаючи анотації та посилання - від 5 до 10.
Номер УДК друкують у лівому верхньому кутку кеглем 10 пунктів без абзацного відступу. Далі, пропустивши рядок, друкують прізвища, ініціали, наукові ступені й посади авторів, напівжирним шрифтом, кегль 10 пунктів, вирівнювання – у центрі. Наступний рядок – назва організації (без скорочень, напівжирним шрифтом, кегль 10 пунктів, вирівнювання – у центрі).
Заголовок статті друкують, пропустивши рядок після назви організації, великими літерами напівжирним шрифтом, кегль 14 пунктів, вирівнювання – у центрі. Переноси слів не допускаються. Якщо заголовок перевищує один рядок, то перехід на другий виконують не клавішею Enter, а Shift+Enter.
Після назви, пропустивши рядок, курсивом, кегль 10 пунктів без абзацного відступу, наводять анотацію (до 1 сторінки) і ключові слова (5...7) мовою статті.
Рядок з наступним записом DOI та рядок з прізвищем/прізвищами авторів та роком випуску.  Таким чином:
―    номер УДК;
―    ПРІЗВИЩЕ Ім’я, посада; ПРІЗВИЩЕ Ім’я, посада
―    НАЗВА СТАТТІ
―    анотація (до 1 сторінки див. Приклад оформлення) мовою статті.
―    ключові слова чи словосполученнями (5...7) мовою статті.
―    DOI:
―    © ПРІЗВИЩЕ Ім’я, ПРІЗВИЩЕ Ім’я, 2020.

Структура статті
Абзацні відступи в тексті – 0,63 см.
Згідно з вимогами ВАК кожна стаття повинна мати наступні обов’язкові елементи, назви яких виділяють напівжирним шрифтом:
―    постановка проблеми у загальному вигляді з викладенням її зв’язку з важливими науковими чи практичними завданнями (замість елемента «Вступ»; назва елемента – Постановка проблеми);
―    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (рекомендована кількість посилань на літературні джерела – 8...), із обов’язковим виділенням нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячено означену статтю (назва елемента – Аналіз попередніх досліджень; у тексті елемента мають бути обов’язково присутні словосполучення: загальною науковою проблемою є..., невирішеною частиною наукової проблеми є...);
―    постановка завдання (назва елемента – Метою статті є...);
―    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів (назва елемента – Виклад основного матеріалу);
―    висновки з даного дослідження (назва елемента – Висновки);
―    перспективи подальших розвідок у цьому напрямку (назва елемента – Перспективи подальших досліджень).
Статті, оформлені без виділення обов’язкових елементів, редакція повертає авторам для доопрацювання.

Таблиці
Таблицю розташовують після першого згадування або на наступній сторінці. Максимальна ширина таблиці 15,9 см. Якщо таблиця виходить за формат, її поділяють на частини, при цьому головну повторюють у кожній частині. Текст з бокової сторони  таблиці подають із вирівнюванням ліворуч.
Назву таблиці вказують через тире після її номера напівжирним шрифтом без крапки в кінці, вирівнювання – у центрі. Над іншими частинами таблиці ліворуч пишуть «Продовження таблиці» із зазначенням її номера. До і після назви таблиці встановлюють інтервали у 6 пунктів.

Формули
Редактор формул – MathType. Формули зручно записувати в таблицях які містять 2 колонки. В першій записується формула. В другій вказується номер формули. Формули центрують, використовуючи стиль «Формула», а ті, на які є посилання, – нумерують. Номери формул вказують у круглих дужках. Центрування формул і вирівнювання їхніх номерів за правим берегом сторінки.
Стиль і розмір формул у MathType:
―    шрифти: Times New Roman (Текст, Функція, Змінна, Матриця-вектор, Числа); Symbol (Великі й малі грецькі букви, Символи);
―    накреслення: Змінна (позначена латинськими літерами) – похиле (курсив), інші (у тому числі змінні, позначені російськими та грецькими літерами) – звичайне;
―    розміри (пунктів): Звичайний – 10; Великий індекс – 7; Малий індекс – 6; Великий символ – 16; Малий символ – 10.

Рисунки
Рисунки, діаграми і графіки створюють у градаціях сірого в графічному редакторі чи Microsoft Exсel.  Рисунки нумерують і підписують у центрі рядка напівжирним шрифтом без крапки на кінці, розшифровку позначень виконують перед назвою рисунка курсивом. Перед і після назви рисунка залишають інтервал у 6 пунктів. Підрисункові підписи, номери й назви сканованих рисунків виконують лише у редакторі Microsoft Word (а не в графічному редакторі разом із рисунком).
Обтікання широких рисунків текстом виконують знизу і зверху через «Формат рисунка», вузьких – навколо рамки з горизонтальним вирівнюванням ліворуч.

Список використаної літератури
Бібліографічний опис оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Приклади оформлення посилань (References) наведено в файлі DSTU_8302-2015.

References
Із метою виконання вимог щодо індексації наукових видань КПІ iм. Ігоря Сікорського в міжнародних наукометричних базах даних електронний варіант статті супроводжують окремим файлом (у форматі doc/docx), що має містити наведені АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
―    прізвища, ініціали авторів та назва статі транслітеровані латиницею:
          для україномовного тексту використовується сайт www.translit.kh.ua/#lat/passport;
          для російськомовного тексту використовується сайт http://ru.translit.net/?account=mvd;
―    наукові ступені, вчені звання, посади авторів;
―    назву статті;
―    анотацію (до 1 сторінки див. Приклад оформлення);
―    ключові слова чи словосполучення (5...7).

Приклад оформлення статті та анотації приведені в форматі doc. Остання сторінка статті повинні бути заповнена не менш, ніж на 80%.

Відеофайли, що додаються до статті, будуть розміщені на Веб-сторінці в розділах «Анотація» та «Зміст». В розділ «Анотація» включаються файли <>.gif розміром до 5 Мбт Приклад. В розділі «Зміст» додатково з’являється клавіша «ВІДЕО» поряд з назвою статті. В цьому випадку передбачена візуалізація відеофайлу  формату <>.avi або <>.mp4 розміром до 20 Мбт, який попередньо розміщений в YouTube. Приклад. Написи у відеофайлі повинні бути виконані англійською мовою. Відеофайли повинні відповідати змісту та надсилаються разом із статтею.

Фотокопію експертного висновку та всі файли надсилають електронною поштою на адресу j.nosachova@gmail.com. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.