DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77952

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗА З ВОДИ

Марія Миколаївна Твердохліб, Микола Дмитрович Гомеля, Олександр Петрович Хохотва

Анотація


Вивчено вилучення іонів заліза з води на іонообмінних фільтрах. Установлено, що катіоніти в кислій і сольовій формах сорбують іони заліза з води за низьких концентрацій у присутності йонів жорсткості. У разі застосування аніонітів у ClO2 і MnO4-формах відбувається ефективне вилучення заліза (II) завдяки його окисленню й переведенню в нерозчинний у нейтральному середовищі гідроксид заліза (III). Визначено окислювальну здатність аніоніту АВ-17-8 у ClO2 і MnO4-формах.

Ключові слова


знезалізнення води; іонний обмін; катіоніт; аніоніт; окислення; фільтрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумілова О. О. Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами / О. О. Шумілова,

Г. Г. Трохименко // Вісник НУК. – 2012. – № 1. – С. 56–62.

Мальований М. С. Дослідження ізотерми адсорбції іонів Fe2+ на природніх глинистих мінералах Сумської області / М. С. Мальований, С. Б. Большаніна, В. Д. Дудченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2006. – № 6. – С. 17–21.

Гомеля И. Н. Оценка эффективности ионитов КУ-2-8 и Aqualine K-100 FC при умягчении воды в при-сутствии ионов железа / И. Н. Гомеля, Ю. А. Омельчук, В. М. Радовенчик // Экотехнологии и ресурсо-збережение. – 2008. – № 3. – С. 62–65.

Боженко А. М. Выбор смеси ионитов для эффективного умягчения и обезжелезивания воды / А. М. Бо-женко, И. Н. Гомеля, Ю. А. Омельчук // Зб. наук. пр. СНУЯЕ та П. – 2007. – Вип. 4 (24). – С. 144–149.

Гончарук В. В. Нанофильтрация в питьевом водоснабжении / В. В. Гончарук, А. А. Кавицкая,

М. Д. Скильская // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33. – № 1. – С. 63–94.

Kavitskay A. A. Reverse osmosic of concentrated calcium sulphate solusion in the presence of iron (II) ions using composit membranes / A. A. Kavitskay, T. V. Knyazkova, A. A. Maynazovich // Desalination. – 2000. – Vol. 132. – P. 281–286.

Тугай А. М. Експериментальне дослідження знезалізнення підземних вод на двошарових фільтрах /

А. М. Тугай, О. О. Садчиков // Наук. вісн. будівництва. – 2013. – Вип. 72. – С. 363–369.

Садчиков О. О. Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні

води // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 13. – С. 18–23.

Чернова Н. М. Розрахунок глибини видалення іонів Mn2+ з води при застосуванні сорбента-каталізатора / М. Н. Чернова, О. В. Мамченко // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2012. – № 4 (10). – С. 4–11.

Юрков С. В. Знезалізнення води електрокоагуляцією / С. В. Юрков, О. О. Садчиков // Проблеми водопоста-чання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 12. – С. 20–24.

Комплексная очистка воды с использованием комбинированной загрузки Экософт микс / Т. Е. Митчен-ко, Н. В. Макарова, А. А. Митченко и др. // Вода і водоочисні технології. – 2004. – № 2. – С. 20–23.

Фильтрующие среды для комплексной очистки воды / Е. А. Шевчук, З. В. Малецкий, Е. Н. Шенкарук и др. // Вода і водоочисні технології. – 2009. – № 6–7. – С. 24–28.

Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. – М. : Химия, 1989. – 448 с
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)