DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77927

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КАТАЛАЗНУ АКТИВНІСТЬ ELODEA CANADENSIS MICHX

Валерія Володимирівна Вембер, І. Г. ДІТЯШОВА

Анотація


Установлено можливість використання каталазної активності як чутливого тесту на присутність у водному середовищі гербіцидних препаратів. Як тест-об’єкт вибрана Elodea canadensis Michx. (елодея канадська), оскільки ця рослина протягом життєвого циклу занурена у водне середовище і найбільш повно контактує з усіма присутніми у воді токсикантами. Виявлена реакція на вплив досліджених гербіцидів дозволяє рекомендувати розроблений тест для проведення комплексного моніторингу водних об’єктів.

Ключові слова


біотестування; гербіциди; чутливість; специфічність; елодея канадська

Повний текст:

PDF

Посилання


Relyea R. A. The Impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of aquatic communities / Rick A. Relyea // Ecological Applications. – 2005. – 15(6). – Р. 618–627.

Динаміка залишкових кількостей пестицидів у водах сільськогосподарського призначення в умовах Полтавщини / В. В. Коваль, В. О. Наталочка, С. К. Ткаченко, О. В. Міненко // Вісн. Полтавської держ. аграрної академії. – 2011. – № 1. – С. 22–26.

Писаренко В. М. Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава, 2008. – 255 с.

Біотестування як метод оцінки якості питних вод // Вісн. НАН України. – 2006. – № 10. – С. 54–57.

Ляшенко О. А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды / О. А. Ляшенко. – СПб : ГТУРП, 2012. – 67 с.

Биотестовый анализ – интегральный метод оценки качества объектов окружающей среды / А. Г. Буб-нов, С. А. Буймова, А. А. Гущин, Т. В. Извекова; под общ. ред. В. И. Гриневича. – Иваново : ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2007. – 112 с.

Вембер В. В. Каталазна активність як індикаторна ознака чутливості тест-рослин до дії гербіцидів /

В. В. Вембер, І. Г. Дітяшова // XVIІI Міжнар. наук.-практич. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 27–29 травня 2015 р.) : зб. тез доп. / укл. Д. Е. Бенатов. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.  С. 22–23.

Владимиров Ю. А. Свободные радикалы в живых системах / Ю. А. Владимиров, О. А. Азизова,

А. И. Деев // Итоги науки и техники. Биофизика. − М. : ВИНИТИ, 1991. − 274 с.

Catalase activity as a potential vital biomarker of fish intoxication by the herbicide aminotriazole / O. Yu. Vasylkiv, O. I. Kubrak, K. B. Storey, V. I. Lushchak // Pesticide Biochem. and Physiology. – 101 (1). – P. 1–5.

Величко А. К. Методы лабораторного определения общей перекись разрушающей активности фермен-тов растений / А. К. Величко, В. Б. Соловьев, М. Т. Генгин // Изв. Пензенского гос. пед. ун-та им.

В. Г. Белинского. – 2009. – 14 (18). – С. 44–48.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)