DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77897

Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд)

Наталія Савівна Малащук, Борис Васильович Романчук, Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький

Анотація


Проаналізовано інноваційні методи модифікування полімерних композиційних матеріалів на основі епоксидних олігомерів, зокрема, нановуглецевих, а також компонентів із пам’яттю форми. Визначено перспективні шляхи у напрямі розроблення рецептури й технологій виробництва композиційних матеріалів і конструкційних виробів із них із застосуванням датчиків напружено-деформованого стану. Описано методологічний підхід, що передбачає чисельне моделювання процесів підготовки полімерних композиційних матеріалів і формування виробів із них і проектування полімерного обладнання й формувального оснащення з урахуванням дії залишкових напружень. Передбачається визначати необхідну кількість інтелектуальних датчиків для отримання інформації про напружено-деформований стан полімерної композиції й виробів з неї, а також установлювати ефективні параметри ультразвукового оброблення полімерної матриці на стадіях компаундування та ультразвукового просочування. Також передбачається встановити ефективне співвідношення полімерної матриці, армувального макронаповнювача й наномодифікаторів, схеми розташування датчиків у просоченому напівфабрикаті або в інтелектуальному полімерному композиційному матеріалі.

Ключові слова


вуглецеві нанотрубки; композиційний матеріал; нанотехнологія; модифікування; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Колосов О. Є. Одержання високоякісних традиційних та наномодифікованих реактопластичних поліме-рних композиційних матеріалів / О. Є. Колосов. – К. : Політехніка, 2015. – 197 с.

Бартенев Г. М. Физика и механика полимеров / Г. М. Бартенев, Ю. В. Зеленев. – М. : Высш. шк., 1983. – 256 с.

Букетов А. В. Властивості модифікованих ультразвуком епоксипластів / А. В. Букетов, П. Д. Стухляк,

І. В. Чихіра – Тернопіль : Крок, 2011. – 201 с.

Фабуляк Ф. Г. Молекулярная подвижность полимеров в поверхностных слоях / Ф. Г. Фабуляк. – К. : Наук. думка, 1983. – 144 с.

Липатов Ю. С. Наполненные кристаллизующиеся полимеры / Ю.С. Липатов. – К. : Наук. думка, 1980. – 260 с.

Вплив агресивного середовища бензину на адгезійну та когезійну міцності градієнтних полімерних по-криттів / А. В. Букетов, П. Д. Стухляк, І. В. Чихіра, М. А. Долгов // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 115-122.

Трофимов Н. Н. Применение ультразвука в технологии создания адгезионных соединений / Н. Н. Тро-фимов, С. И. Пугачев. – Л. : ЛДНТП, 1979. – 20 с.

Блохин А. Н. Разработка процесса наноуглеродного модифицирования композиционных материалов на основе эпоксидных смол и его аппаратурного оформления : автореф. … дисс. канд. техн. наук : 05.17.06, 05.17.08 / А. Н. Блохин. – Тамбов, 2012. – 15 с.

Попов Ю. О. Новое поколение материалов и технологий для изготовления лонжеронов лопастей верто-лета / Ю. О. Попов, Т. В. Колокольцева, А. В. Хрульков //Авиационные материалы и технологии. – 2014. – № 2. – С. 5–9.

Тимошков П. Н. Современные технологии производства полимерных композиционных материалов но-вого поколения / П. Н. Тимошков, Д. И. Коган // Труды ВИАМ. – 2013. – № 4.

Песецкий С. Н. Полимерные композиты технического назначения / С. Н. Песецкий // Наука и иннова-ции. – 2013. – № 9 (127). – С. 7–10.

Каблов Е. Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года / Е. Н. Каблов // Авиационные материалы и технологии. – 2012. – № 2. – С. 7-17.

Соколов И. И. Углепластики и стеклопластики нового поколения / И. И.Соколов, А. Е. Раскутин // Труды ВИАМ. – 2013. – № 4.

Колосов О. Є. Одержання волокнистонаповнених реактопластичних полімерних композиційних матері-алів із застосуванням ультразвуку / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, О. П. Колосова. – К. : Політехніка, 2015. – 295 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)