ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ РЕАКТОПЛАСТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНО-ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • О. П. Колосова НТУУ "КПІ", Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77471

Ключові слова:

параметр, конструкція, технологія, полімер, композит, волокно, реактопласт, геометрія, моделювання.

Анотація

Досліджено перспективність застосування геометричного моделювання технічних засобів для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів. Проаналізовано базові принципи методології структурно-параметричного геометричного моделювання. Здійснено вибір і обгрунтувано перспективні напрями досліджень. Зазначено, що можливими напрямками досліджень є створення нових або удосконалення існуючих геометричних моделей базових процесів технологічного циклу формування композиційно-волокнистих матеріалів, розвиток методів комп’ютерного моделювання цих процесів та більш широке розповсюдження розроблюваних методик для моделювання технічних і технологічних засобів формування композиційно волокнистих матеріалів на базі системного підходу. Це також передбачає розроблення конкретних комп’ютерних моделей ультразвукових трансформаторів швидкості, здійснення їх всебічного аналізу та впровадження отриманих результатів у виробництво.

Перспективи подальших досліджень полягають у збільшенні номенклатури ультразвукових концентраторів, які можна автоматизовано конструювати за допомогою розроблюваних методик структурно параметричного геометричного моделювання та розширенні класу кривих, використовуваних для цього, наприклад, за рахунок неоднорідних раціональних параметричних сплайнів вищих порядків.

Біографія автора

О. П. Колосова, НТУУ "КПІ"

ас. НТУУ "КПІ"

Посилання

Цыплаков О. Г. Научные основы технологии композиционно-волокнистых материалов / О. Г. Цыпла-ков. – Пермь, 1974. – Ч. 1. – 317 с.

Колосов О. Є. Одержання волокнистонаповнених реактопластичних полімерних композиційних матері-алів із застосуванням ультразвуку / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, О. П. Колосова. – К. : Політехніка, 2015. – 295 с.

Ванін В. В. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделюван-

ня / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Вип. 23. – Харків : ХДУХТ, 2009. – С. 42-48.

Колосов А. Е. Конструкторско-технологическое проектирование технических средств для получения реактопластичных композиционно-волокнистых материалов на базе структурно-параметрического мо-делирования / А. Е. Колосов, Г. А. Вирченко, Е. П. Колосова, Г. И. Вирченко // Хим. и нефтегазовое машиностр. – 2015. – № 7. – С. 41–46.

http://storage.flyback.org.ru/files/01__ae_ae____249.jpg.

Новицкий Б. Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процессах / Б. Г. Но-вицкий. – М. : Химия, 1983. – 192 с.

Ванін В. В. Продукція машинобудування та процеси її виготовлення як об’єкти структурно-параметричного геометричного моделювання / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Прикладна геометрія та ін-женерна графіка. – Вип. 84. – К. : КНУБА, 2010. – С. 28–32.

Ванин В. В. Применение комбинаторно-вариационного подхода для компьютерного геометрического моделирования инженерных конструкций и сооружений / В. В. Ванин, С. Л. Шамбина, В. Г. Вирченко // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2013. – № 4. – С. 3–8.

Вирченко В. Г. Модульное вариантное геометрическое моделирование сложных технических объектов /

С. Л. Шамбина, В. Г. Вирченко // Вестн. Росс. ун-та дружбы народов. Инж. иссл. – 2013. – № 2. – С. 5–8.

Virchenko V. G. Computer combinatorial-variation geometric modeling of engineering objects / V. G. Virchen-ko, I. P. Taras // The Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timisoara, Transactions on Hydrotechnics. – 2013. – Tom 58(72), Fascicola suplimentara. – P. 173–176.

Ванін В. В. Структурно-параметричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Вісн. Херсон. нац. техн. ун-ту. – 2014. – Вип. 3 (50). – С. 571–574.

Аксельруд Г. А. Введение в капиллярно-химическую технологию / Г. А. Аксельруд, М. А. Альтшулер. – М. : Химия, 1983. – 264 с.

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу : http://ng-kg.kpi.ua.

Залевський С. В. Геометричне моделювання тканинних наповнювачів текстолітових конструкцій техні-чних виробів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.01 / С.В. Залевський. – К.: 2011. – 23 с.

Ванін В. В. Дослідження форми поверхні полімерної стрічки при виробництві композитних деталей /

В. В. Ванін, Г. П. Грязнова // Сучасні проблеми моделювання. – 2014. – № 3. – С. 34-38.

Структурно-параметричний метод для моделювання технологічного процесу створення виробів з ком-позитів [Електронний ресурс] / В. В. Ванин, Г. П. Грязнова, А. Г. Допира, С. Л. Шамбина // SWorld. – 16-26 December, 2014. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-414/applied-geometry-engineering-graphics-ergonomics-and-safety-of-life-414/23604-414-053.

Руденко С. Ю. Геометричне моделювання фасонних поверхонь обертання, зміцнених намотуванням нитки : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.01 / С. Ю. Руденко; Нац. ун-т цив. зах. ДСУНС. – Х., 2013. – 24 с.

Куценко Л. М. Поверхні обертання зі змінної уздовж осі кривиною меридіанів та їх зміцнення шляхом намотування кевларової нитки / Л. М. Куценко, С. Ю. Руденко // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : міжвузівський зб. – Вип. 6. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – С. 148–153.

Аюшев Т. В. Геометрические вопросы адаптивной технологии изготовления конструкций намоткой из волокнистых композиционных материалов / Т. В. Аюшев. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2005. – 212 с.

Калинин В. А. Теоретические основы геометрического моделирования процессов намотки и выкладки конструкций из волокнистых композиционных материалов : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.01.01 / В. А. Калинин ; Моск. гос. авиац. ин-т. – М., 1997. – 49 с.

Битюков Ю. И. Геометрическое моделирование технологических процессов намотки и выкладки конс-трукций из волокнистых композиционных материалов : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.01.01 /

Ю. И. Битюков ; Моск. гос. авиац. ин-т. – М., 2010. – 34 с.

Черніков О. В. Геометричне та комп'ютерне моделювання динаміки процесів зміни об'єктів під впливом заданих чинників (на прикладі фільтрування) : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.01.01 / О. В. Черні-ков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2008. – 36 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Колосова, О. П. (2016). ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ РЕАКТОПЛАСТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙНО-ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 20–28. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77471

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ