DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77466

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

Володимир Володимирович Ванін, Геннадій Анатолійович Вірченко, Галина Іванівна Вірченко

Анотація


Проаналізовано можливість застосування комп’ютерного структурно-параметричного моделювання для удосконалення автоматизованого проектування нафтопереробного обладнання. Зроблено посилання на досвід створення складної продукції, розв’язання конструкторсько-технологічних задач виготовлення композиційно-волокнистих матеріалів, реалізації варіантного формоутворення в архітектурі й будівництві. Показано, що структурно-параметрична методологія значною мірою є інваріантним компонентом сучасних комп’ютерних технологій, відносно різних проектованих об’єктів. Для успішного впровадження її потрібно адаптувати до умов використання. Розглянуто проведення комплексної оптимізації продукції на основі застосування комп’ютерних структурно-параметричних моделей, що є узгоджувальними, інтегруючими для інших моделей, наприклад, міцності, технологічних, експлуатаційних тощо. Гнучкий і продуктивний усебічний автоматизований аналіз достатньо великої кількості проектних варіантів створюваних об’єктів суттєво підвищує їхню якість. Запропоновані підходи проілюстровано на конкретних прикладах моделювання конструкцій і виробничих процесів уповільненого коксування. Окреслено перспективи подальших досліджень та ефективного впровадження їхніх результатів.


Ключові слова


автоматизоване проектування; комплексна оптимізація; нафтопереробне обладнання; структурно-параметричне моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахметов С. А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа / С. А. Ахметов,

Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев и др. ; под ред. С. А. Ахметова. – CПб. : Недра, 2006. – 868 с.

Бендеров Д. И. Процесс замедленного коксования в необогреваемых камерах / Д. И. Бендеров, Н. Т. По-ходенко, Б. И. Брондз. – М. : Химия, 1976. – 176 с.

Ванін В. В. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Геометричне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 23. – С. 42–48.

Ванін В. В. Комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання як основа для комплекс-ної оптимізації процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування / В. В. Ванін,

Г. А. Вірченко, Г. П. Грязнова // Восточно-Европейский журн. передовых технологий. Технологии ма-шиностроения. – 2010. – № 5/1 (47). – С. 54–57.

Ванін В. В. Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проекту-вання сучасного літака / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко // Вісн. Херсон. нац. техн. ун-ту : наук. журн. – 2014. – Вип. 3 (50). – С. 571–574.

Конструкторско-технологическое проектирование технических средств для получения реактопластич-ных композиционно-волокнистых материалов на базе структурно-параметрического моделирования /

А. Е. Колосов, Г. А. Вирченко, Е. П. Колосова, Г. И. Вирченко // Хим. и нефтегазовое машиностр. – 2015. – № 7. – С. 41–46.

Ванін В. В. Застосування структурно-параметричного підходу як методології комп’ютерної комбінатор-но-варіаційної геометрії / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, В. Г. Вірченко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 87. – С. 12–17.

Камаєв Ю. М. Автоматизоване комбінаторно-варіаційне геометричне моделювання деталей машинобу-дування в системі Solidworks / Ю. М. Камаєв, В. Г. Вірченко, С. Г. Вірченко // Праці Тавр. держ. агротех. університету. – 2012. – Т. 55. – Вип. 4. – С. 99–103.

Virchenko V. G. Computer combinatorial-variation geometric modeling of engineering objects /

V. G. Virchenko, I. P. Taras // The Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timisoara, Transactions on Hydrotechnics. – 2013. – T. 58 (72). – P. 173–176.

Ванин В. В. Применение комбинаторно-вариационного подхода для компьютерного геометрического моделирования инженерных конструкций и сооружений / В. В. Ванин, С. Л. Шамбина, В. Г. Вирченко // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2013. – № 4. – С. 3–8.

Ванін В. В. Варіантне моделювання геометричних об’єктів методом поліпараметризації / В. В. Ванін,

Г. І. Вірченко, С. Г. Вірченко // Проблеми інформаційних технологій. – 2014. – № 2 (16). – С. 76–79.

Вірченко Г. І. Динамічне варіантне формоутворення ліній, поверхонь і тіл методом поліпараметризації / Г. І. Вірченко // Наук. нотатки : міжвуз. зб. – 2015. – Вип. 48. – С. 45–48.

Ванин В. В. Вариантное компьютерное макетирование оболочек на основе полипараметризации их сре-динных поверхностей / В. В. Ванин, С. Л. Шамбина, Г. И. Вирченко // Строительная механика инженер-ных конструкций и сооружений. – 2015. – № 6. – С. 3–8.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)