DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52220

Прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно-волокнистих матеріалів за методологією теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей

О. П. Колосова

Анотація


Запропоновано удосконалену методику прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно-волокнистих матеріалів на базі використання методології теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей. Ця теорія досліджує плоскі опуклі фігури, що перетинаються випадковими прямими. Розглянуто розподіл волокон у структурі орієнтованого композиту, що використовується, зокрема, для подальшого детермінування кінетичних параметрів технологічного процесу просочення однонаправлених волокнистих наповнювачів рідкими полімерними зв’язуючими. Для окремого випадку у припущенні про розподіл радіусів вузлових кіл, що апроксимують волокна, у вузлах подвійноперіодичної решітки за гамма-законом, а також про рівномірність розподілу паралельних випадкових січних уздовж однієї зі сторін паралелограма, знайдена теоретична функція розподілу довжин екстхорд суміжних кіл і досліджено її поведінку при наближенні до характерних асимптот.


Ключові слова


прогнозування; параметр, технологія; полімер; композит; волокно; модел;, структура; інтегральна геометрія; геометричні ймовірності

Повний текст:

PDF

Посилання


Кендалл М. Г. Геометрические вероятности / М. Г. Кендалл, А. П. Моран. – М. : Наука, 1972. – 192 с.

Сантало Л. А. Интегральная геометрия и геометрические вероятности / Л. А. Сантало. – М. : Наука, 1983. – 360 с.

Цыплаков О. Г. Научные основы технологии композиционно-волокнистых материалов / О. Г. Цыпла-ков. – Пермь, 1974. – 317 с.

Ван Фо Фы Г. А. Теория армированных материалов с покрытиями / Г. А. Ван Фо Фы. – К. : Наук. думка, 1971. – 232 с.

Ванин Г. А. Основы статистической теории волокнистих сред / Г. А. Ванин // Механика композитных материалов. – 1982. – № 6. – С. 1043–1051.

Ванин Г. А. К основам теории композиционных материалов с неупорядоченной структорой / Г. А. Ва-нин // Прикладная механика. – 1983. – Т. 19. – № 4. – С. 9–18.

Иванченко Ф. К. Принципы построения модели структуры в теории армированных композиционных сред / Ф. К. Иванченко, В. В. Клявлин, А. Е. Колосов // Докл. АН УССР. – Сер. А. – 1987. – № 8. – С. 25–29.

Колосов А. Е. Детерминирование параметров геометрической модели структуры ориентированно арми-рованннх волокнистых композитов / А. Е. Колосов, В. В. Клявлин // Механика композит. материалов. – 1987. – № 6. – С. 990–998.

Колосов А. Е. Некоторые аспекты детерминирования адекватной модели структуры ориентированных волокнистых композитов / А. Е. Колосов, В. В. Клявлин // Механика композит. материалов. – 1988. –

№ 6. – С. 1012–1019.

Гачяускас Э. Интегрально-геометрический метод нахождения функций распределения длины хорды овала и расстояния внутри овала / Э. Гачяускас // Литовский математический сборник. – 1968. – № 2. – С. 237–240.

Сіренко Г. О. Вплив параметрів розподілу вуглецевих волокон на фізико-механічні властивості ком-позитного матеріалу на основі політетрафторетилену / Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк // Фізика і хімія

твердого тіла. – 2008. – Т. 9. – № 4. – С. 909–915.

Ванин Г. А. Новые функции распределения в механике композиционных сред / Г. А. Ванин // Приклад-ная механика. – 1984. – Т. 20. – № 5. – С. 25–31.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1978. – 832 с.

Колосов О. Є. Одержання волокнистонаповнених реактопластичних полімерних композиційних матері-алів із застосуванням ультразвуку / О. Є. Колосов, В. І. Сівецький, О. П. Колосова. – К. : Політехніка, 2015. – 295 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)