DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52219

Системно-факторний підхід у підготовці інженерів-механіків хімічного машинобудування

Ірина Олександрівна Казак

Анотація


Розглянуто системно-факторний підхід для інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеці-альності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», який реалізується цілеспрямовано для посилення їхнього професійного рівня за фахом.


Ключові слова


системно-факторний підхід; інженер-механік, обладнання; хімічні виробництва і підприємства будівельних матеріалів; напрям машинобудування; завдання, фактори, системно-факторна модель

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


ДК 003:2010. Національний класифікатор України «Класифікатор професій». – К. : Соцінформ, 2010.

Казак І. О. Врахування специфіки професійних обов’язків інженерів-механіків у дисципліні «Про-

цеси, апарати і машини галузі» / І. О. Казак // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т» : сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – № 2 (13). – С. 13–17.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)