DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52214

Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарного апарата

Людмила Дем’янівна Ярощук

Анотація


Описано автоматичну систему керування рівнем соку у випарному апараті цукрового виробництва. Систему побудовано на положеннях нечітких множин і продукційних правил. Використання цих положень реалізовано у математичному забезпеченні нечіткого регулятора. Подано функції приналежності керованої змінної, керувального впливу та правила. Побудовано модель системи керування засобами Simulink. Виконано порівняння роботи систем керування з ПІ-регулятором і нечітким регулятором.


Ключові слова


цукор; випарний апарат; рівень соку; нечіткий регулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


Таубман Е. И. Выпаривание / Е. И. Таубман. – М. : Химия, 1982. – 328 с.

Ладієва Л. Р. Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю [Елек-тронний ресурс] / Л. Р. Ладієва, Т. П. Зав’ялова // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2007. – № 2 (20). – Режим доступу : http://aaecs.org/ladva-lr-zavyalova-tp-optimzacya-plvkovogo-aparatu-rotornogo-tipu-za-maksimalnoyu-produktivnstyu.html.

Колязов К. А. Система управления энергозатратами для технологических процессов на основе нечетких алгоритмов : дис. ... канд. техн. наук / К. А. Колязов. – М. : МГУТУ им. К. Г. Разумовского, 2010. – 170 с.

Sebastian G. Applications of fuzzy logic in sugar industries: A review / G. Sebastian, D. N. Kyatanavar // Int. J. of Eng. and Innovative Tech. (IJEIT).  2012.  1 (6).  P. 226-231.

Lahtinen S. T. Identification of fuzzy controller for use with a falling-film evaporator / S. T. Lahtinen // Food Control. – 2001. – 12 (3). – P. 175-180.

Оркуша Д. О. Нечітка система керування випарним апаратом / Д. О. Оркуша, Л. Д. Ярощук // Тези доп. Сьомої наук.-практ. конф. студентів. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 70 с.

Пономарьов Я. Ю. Досвід використання нечітких регуляторів в системі автоматизації випарної установ-ки [Електронний ресурс] / Я. Ю. Пономарьов, А. П. Ладанюк, В. В. Іващук // Автоматика. Автоматиза-ция. Электротехнические комплексы и системы. – 2006. – № 2 (18). – Режим доступу : http://aaecs.org/ponomarov-yayu-ladanyuk-ap-vashuk-vv-dosvd-vikoristannya-nechtkih-regulyatorv-v-sistem-atomatizac-viparno-ustanovki.html.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)