DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51594

ВИКОРИСТАННЯ МАГНЕТИТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

В’ячеслав Михайлович Радовенчик

Анотація


Проаналізовано використання сорбентів із магнітними властивостями для очищення водних середовищ від нафтопродуктів і відокремлення частинок магнетиту від очищеної води. Визначено чинники вкливу на дисперсність гранульованого магнетиту й вивчено його сорбційні властивості. Досліджено вплив швидкості фільтрування на ефективність сорбції нафтопродуктів гранульованим магнетитом.


Ключові слова


нафтопродукти; гранульований магнетит; гранулометричний склад; сорбційні властивості

Посилання


Гомеля Н. Д. Использование ферромагнетиков для объемной очистки воды от нефти / Н. Д. Гомеля,

В. М. Радовенчик, А. П. Хохотва // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 4. – С. 37-40.

Гомеля М. Д. Видалення масел з води з використанням магнетиту, модифікованого амінами / М. Д. Го-меля, В. М. Радовенчик, О. П. Хохотва // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 5. – С. 45-47.

Радовенчик В. М. Використання частинок магнетиту в процесах очищення стічних вод від нафтопро-дуктів / В. М. Радовенчик, М. І. Романенко, В. Ю. Черняк // Вісн. НТУ «ХПІ». – 2013. – № 38. – С. 160-165.

Марков В. Ф. Ионообменные свойства гранулированной гидроокиси железа и ее химическая устойчи-вость / В. Ф. Марков, В. С. Пахолков // ЖПХ. – 1977. – 50. – № 2. – С. 281-288.

Коузов П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов / П. А. Коузов – Л. : Химия, 1974. – 280 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)