Використання модифікованого феритами керамоволокна для очищення димових газів печей графітування

Автор(и)

  • Олена Іванівна Іваненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Євген Миколайович Панов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Сергій Петрович Іванюта Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Андрій Вікторович Вагін ПрАТ «Укрграфіт», Україна
  • Сергій Дмитрович Довголап Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Артем Сергійович Мартинюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300991

Ключові слова:

феритний метод, каталізатор, конверсія, монооксид вуглецю, печі графітування, травлення, міднення, хромування

Анотація

Вступ. Проведення хімічних реакцій у пічному обладнанні металургійного та електротермічного виробництва, як правило, призводять до утворення газів, що містять різні токсичні домішки, у тому числі – монооксид вуглецю, знешкодження якого є важливим екологічним завданням. Одним з ефективних напрямків в області очищення промислових газових викидів від токсичного монооксиду вуглецю є застосування каталітичних технологій за рахунок використання композицій на основі перехідних металів, особливо феритних матеріалів.

Матеріали та методи. Дослідження процесу окислення СО проводили на установці проточного типу зі стаціонарною вагою каталізатора. Каталітичну очистку газової суміші від СО досліджували в інтервалі 50–450 °С. Концентрацію монооксиду вуглецю в початковій газовій суміші на вході в реактор варіювали в діапазоні 1–2 об. %. За необхідності в якості інертного газу використовували гелій. В якості скловолокнистого носія каталітичних систем окислення газових викидів, що містять СО, застосовували керамоволокно. Феритні каталізатори були нанесені на керамоволокно методом просочування з сульфатних розчинів заліза, міді та біхромату калію.

Результати та обговорення. Газоподібні викиди промислових підприємств внаслідок здійснення ними господарської діяльності несприятливо впливають на екологічну ситуацію, і навіть погіршують санітарно-гігієнічні умови праці персоналу. Як показують розрахунки, сумарна кількість річного викиду СО в Україні складає 704 344,218 т/рік, що у відсотковому відношенні становить 31,42 % від кількості загальних викидів забруднюючих речовин і парникових газів окрім діоксиду вуглецю – 2 242 020,75 т/рік.  Потрапляння значних кількостей отруйного СО в атмосферу становить серйозну проблему, котра повинна вирішуватися на рівні промислових виробництв. Останнім часом широку популярність набувають системи знешкодження токсичних газів, що включають скловолокнисті каталізатори. З температурних залежностей конверсії монооксиду вуглецю з концентрацією 1–2 % на феритних каталізаторах на керамоволокнистому носії видно, що 100 %-ва конверсія монооксиду вуглецю не досягається навіть за температури 450 ºС. У разі використання суміші магнетиту та фериту міді ступінь перетворення СО складала 97 % за температури вище 300 ºС та стабільно забезпечувала знешкодження СО до досягнення ступеня конверсії 98 % за температури 450 ºС. За температури 450 ºС за використання фериту хрому забезпечувався найвищий ступінь конверсії 99 %, проте вказаний хром-феритний каталізатор за температури 400 ºС забезпечував дещо нижчу ефективність окиснення, тобто вказаний каталізатор має менші переваги для застосування при коливаннях температури газів в промислових умовах. При застосуванні окремо магнетиту та фериту міді ступінь конверсії СО становила 40 % та 75 % відповідно. Отже, проведені дослідження показали, що використання модифікованого феритами керамоволокна може бути ефективно застосовано для очищення димових газів печей графітування електродів, зокрема знешкодження токсичного монооксиду вуглецю. Отримання модифікованого феритним матеріалом керамоволокна не вимагає значних капіталовкладень, так як засновано на використанні рідких відходів травлення, міднення та хромування гальванічного виробництва. Укладення керамоволокна поверх теплової ізоляції печей графітування електродного виробництва до того ж знизить надходження в пористий простір пересипки кисню повітря та зменшить утворення монооксиду вуглецю, що буде сприяти поліпшенню екологічної ситуації на електродному виробництві.

Висновки. Отримані результати по застосуванню модифікованого феритним матеріалом керамоволокна як каталізатора для знешкодження монооксиду вуглецю є високоефективним та доступним заходом зниження техногенного навантаження електродного виробництва на довкілля. 

Біографії авторів

Олена Іванівна Іваненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Євген Миколайович Панов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, декан інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сергій Петрович Іванюта, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного Інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Андрій Вікторович Вагін, ПрАТ «Укрграфіт»

Кандидат фізико-математичних наук, заступник головного виконавчого директора з охорони праці ПрАТ «Укрграфіт»

Сергій Дмитрович Довголап, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Артем Сергійович Мартинюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, 2021. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/vzap/arch_vzrap_u.htm

Екологічний паспорт Запорізької області за 2020 р. Офіційний портал Запорізької обласної державної адміністрації, 2020. 173 с. https://www.zoda.gov.ua/article/2557/ekologichniy-pasport-zaporizkoji-oblasti-za-2020-rik.html

Panov Ye. Determination of the conditions for carbon materials oxidation with carbon monoxide formation at high temperatures / Ye. Panov, N. Gomelia, O. Ivanenko, A. Vahin, S. Leleka // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – № 14(4). – Р. 545–552. https://doi.org/10.23939/chcht14.04.545

Panov Ye. Estimation of the effect of temperature, the concentration of oxygen and catalysts on the oxidation of the thermoanthracite carbon material / Ye. Panov, N. Gomelia, O. Ivanenko, A. Vahin, S. Leleka // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 2/6(98). – Р. 43 – 50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162474

Ivanenko O. Development of a Catalyst for Flue Gas Purification from Carbon Monoxide of Multi-Chamber Furnaces for Baking Electrode Blanks / O. Ivanenko, A. Trypolskyi, N. Gomelya, A. Karvatskii, A. Vahin, O. Didenko, V. Konovalova, P. Strizhak // Journal of Ecological Engineering. – 2020. – № 22(1). – Р. 174–187. https://doi.org/10.12911/22998993/128857

Ivanenko О. Use of metal oxide-modified aerated concrete for cleaning flue gases from carbon monoxide / O. Ivanenko, N. Gomelya, T. Shabliy, A. Trypolskyi, Yu. Nosachova, S. Leleka, I. Trus, P. Strizhak // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – № 22(5). – Р. 104–113. https://doi.org/10.12911/22998993/135873

Lou Jie-Chung, Chang Chien-Kuei. Catalytic Oxidation of CO Over a Catalyst Produced in the Ferrite Process. Environmental Engineering Science. – 2006. – № 23. – Р. 1024-1032. https://doi.org/10.1089/ees.2006.23.1024

Kuznetsov M., Safonov A. Catalytic Purification of Industrial Gas Emissions From Organic Pollutants Using Fiberglass Woven Catalytic (FGWC) Materials // Civil Security Technology. – 2018. – № 15/2(56). – P. 14-18.

Ivanenko O. The development of carbon monoxide oxidation reactor for multi-chamber furnaces for baking electrode blanks / O. Ivanenko, A. Trypolskyi, О. Khokhotva, I. Mikulionok, A. Karvatskii, V. Radovenchyk, S. Plashykhin, T. Overchenko, S. Dovholap, P. Strizhak // EUREKA: Physics and Engineering. – 2023. – № 1. – P. 3–13. doi.10.21303/2461-4262.2023.002747

Іvanenko O. Block catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concrete / O. Іvanenko, V. Radovenchyk, A. Karvatskii, I. Mikulionok, S. Plashykhin, T. Overchenko, Y. Nosachova, S. Dovholap // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» Series «Chemical Engineering, Ecology and Resource Saving». – 2021. – №4 (20). – P. 38–49. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248942

Groppi G., Tronconi E. Honeycomb supports with high thermal conductivity for gas/solid chemical processes // Catalysis Today. – 2005. – № 105. – P. 297-304.

Matatov-Meytal Yu., Sheintuch M. Catalytic fibers and cloths // Applied Catalysis A: General. – 2002. – № 231(1–2). – P. 1-16. https://doi.org/10.1016/S0926-860X(01)00963-2

Chub O.V., Noskov A.S. Рossibilities of glass-fiber catalysts for oxydation of carbon oxide in the worked out gases of power plants // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology. – 2009. – № 3(71). – Р. 105-106.

Zagoruiko A. N., Lopatin S. A. Structured glass-fiber catalists. Boca Raton: CRC Press, 2019. – 158 p. https://doi.org/10.1201/9780429317569

Zagoruiko A.N. Kinetic instabilities and intra-thread diffusion limitations in CO oxidation reaction at Pt/fiber-glass catalysts / A.N. Zagoruiko, S.A. Veniaminov, I.N. Veniaminova, B.S. Balzhinimaev // Chemical Engineering Journal. – 2007. – № 134(1–3). – P. 111-116. https://doi.org/10.1016/j.cej.2007.03.037

Lopatin S. Pressure drop and mass transfer in the structured cartridges with fiber-glass catalyst / S. Lopatin, P. Mikenin, D. Pisarev, D. Baranov, S. Zazhigalov, A. Zagoruiko // Chemical Engineering Journal. – 2015. – № 282. – P. 58-65. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.02.026

Kiwi-Minsker L. Glass fiber catalysts for total oxidation of CO and hydrocarbons in waste gases / L. Kiwi-Minsker, I. Yuranov, B. Siebenhaar, A. Renken // Catalysis Today. – 1999. – № 54(1). – P. 39-46. https://doi.org/10.1016/S0920-5861(99)00165-0

ТОВ «Інвентум. Україна». https://inventum.com.ua/kompanya.html

Довголап С. Зміна дисперсності частинок синтетичного магнетиту від умов осадження з залізосульфатвмісних розчинів / С. Довголап, В. Радовенчик, О. Отрох, О. Іваненко, Т. Оверченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2023. – № 45. – С. 15–23. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.15-23

Радовенчик В. М., Іваненко О. І., Радовенчик Я. В., Крисенко Т. В. Застосування феритних матеріалів в процесах очищення води. Біла Церква: Видавництво О. В. Пшонківський, 2020. – 215 с. https://eco-paper.kpi.ua/CONTENT/literatyra/ferity_mono.pdf

Кутузов С. В., Буряк В. В., Деркач В. В., Матвиенко A. А., Панов Е. Н., Гомеля Н. Д., Карвацкий А. Я., Шилович И. Л., Васильченко Г. Н., Даниленко С. В., Лелека С. В., Пулинец И. В., Чирка Т. В., Лазарев Т. В. Мероприятия по снижению выбросов монооксида углерода при производстве электродной продукции на ПАО «Укрграфит». Київ: НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – 138 с.

Лелека С. В. Розробка енергоефективних та екологічно безпечних футерівок і теплоізоляції печей електродного виробництва / С. В. Лелека, Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, Г. М. Васильченко, І. О. Мікульонок, С. О. Борщик, А. В. Вагін // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2020. – № 3. – С. 21–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Іваненко, О. І., Панов, Є. М., Іванюта, С. П., Вагін, А. В., Довголап, С. Д., & Мартинюк, А. С. (2024). Використання модифікованого феритами керамоволокна для очищення димових газів печей графітування. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 62–75. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300991

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ