Екологічно безпечна технологія переробки відходів гальванічного виробництва

Автор(и)

  • Сергій Дмитрович Довголап Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Олена Іванівна Іваненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Юлія Вікторівна Носачова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Артем Сергійович Мартинюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300987

Ключові слова:

гальванічні відходи, іонний обмін, очищення, феритний метод, травлення, міднення

Анотація

Вступ. Відомо, що відходи гальванічного виробництва важко піддаються очищенню існуючими реагентними методами до норм ГДК. До того ж утворені осади містять малорозчинні гідроксосполуки важких металів та гіпс, що робить неможливим утилізацію залізо- та мідьвмісних гальваношламів. Метою дослідження було вивчення можливості іонообмінного роздільного і сумісного вилучення іонів заліза й міді з кислих розчинів травлення та міднення гальванічного виробництва для отримання феритів.

Матеріали та методи. В ході досліджень в якості катіоніту обрано сильнокислотну катіонообмінну смолу Dowex HCR S/S в Н+-формі. Обґрунтовано вибір сильнокислотного катіоніту що базується на тому, що катіоніти цього типу здатні легко втрачати гідроген-іони за рахунок витіснення їх з матриці катіоніту іншими катіонами розчину. Процеси сорбції іонів заліза (ІІ) та міді (ІІ) проведено в динамічних умовах. При дослідженні використовувались індивідуально та в суміші розчини заліза з концентрацією по іонах Fe2+ 1; 5 г/дм3 та розчини міді з концентрацією 0,8; 1 г/дм3 по іонах Cu2+. Концентрація сірчаної кислоти змінювалась в діапазоні від 0 до 13 г/дм3.

Результати та обговорення. В ході експериментальних досліджень показано, що зі збільшенням концентрації сірчаної кислоти повна обмінна динамічна ємність катіоніту суттєво зменшується як при сорбції іонів заліза, так при сорбції іонів міді. Для залізовмісних розчинів ПОДЄ знижується з 1,39 г-екв/дм3 за відсутності в початковому розчині H2SO4 та зменшується до 0,3–0,46 г-екв/дм3 при концентрації сірчаної кислоти на рівні 1–3 г/дм3. Збільшення концентрації іонів заліза (ІІ) приводить до суттєвого збільшення ПОДЄ, навіть при концентрації сірчаної кислоти 8–13 г/дм3 ПОДЄ була на рівні 1,35 г-екв/дм3, що відповідає рівню сорбції розведених розчинів навіть при відсутності кислоти. Проте по сукупній концентрації видно, що ефективність сорбції металів з кислих розчинів залишається досить високою і зростає з підвищенням початкового сумарного вмісту сорбованих іонів. Основним показником, на який орієнтуються при виборі іонообмінного методу, є можливість ефективної регенерації катіонообмінного матеріалу. При використанні 5 % - го розчину сірчаної кислоти вже при питомій витраті регенераційного розчину вдалося досягти ступеню регенерації на рівні 95–98 %, а при використанні 10 %-го розчину ступінь регенерації сягала 100 %. Згідно розробленої технологічної  схеми регенераційні розчини переробляються шляхом осадження в магнетити у реакторі-феритизаторі. Для видалення іонів заліза з концентрованих залізовмісних регенераційних розчинів феритним методом з метою отримання феритних частинок (магнетиту) з максимальними магнітними властивостями використано суміш сульфатів Fe (II) та Fe (IIІ) при співвідношенні їх концентрацій К = [Fe2+]/[Fe3+] = 0,5, так як відмічено стійкий зв'язок між магнітними властивостями та об'ємом осаду. При максимальних магнітних властивостях об'єм осаду мінімальний, і навпаки. Отримання магнітних частинок високої дисперсності із суміші сульфатів двох- та тривалентного заліза шляхом осадження їх 10 %‑м розчином NaOH при нагріванні дозволяє значно скоротити тривалість процесу, спростити його та збільшити продуктивність обладнання. Для отримання магнітних частинок феритів міді з регенераційних розчинів осадженням лугом при нормальних температурах повинна підтримуватися співвідношення концентрацій K1 = [Fe2+] / [Cu2+] = 3,157,76. При збільшенні концентрації іонів Cu2+ спостерігається збільшення терміну кристалізації отримуваних осадів і набування ними магнітних властивостей. Утворений феритний матеріал може використовуватись в екологічних цілях в якості цінної сировини для каталізаторів знешкодження монооксиду вуглецю, в складі лужного цементу для бетонних виробів або направлятись на безпечне захоронення. Після завершення процесів отримання феритного матеріалу очищена вода зливається в каналізацію або використовується повторно в технологічному процесі нанесення гальванічного покриття.

Висновки. Отримані результати по застосуванню іонообмінного вилучення іонів заліза і міді з кислих розчинів гальванічного виробництва є доцільними, як перший етап комплексної екологічно безпечної переробки гальваностоків з одержанням феритних матеріалів промислового використання.

Біографії авторів

Сергій Дмитрович Довголап, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олена Іванівна Іваненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Юлія Вікторівна Носачова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Артем Сергійович Мартинюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Радовенчик В.М., Іваненко О. І., Радовенчик Я. В., Крисенко Т. В. Застосування феритних матеріалів в процесах очищення води: монографія / Біла Церква: Видавництво О. В. Пшонківський, 2020. – 215 с. ISBN 978-617-604-065-2 https://eco-paper.kpi.ua/CONTENT/literatyra/ferity_mono.pdf

Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Official Journal L 257. https://www.eea.europa.eu/policy-documents/council-directive-96-61-ec-ippc

Yatskov M., Korchyk N., Prorok O. Developing a technology for processing cuprum containing wastes from galvanic production aimed at their further use // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 6/10(102). С. 32–41. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.186620

Донченко М. І., Фроленкова С. В., Мотронюк Т. І. Екологічна безпека гальванотехніки. Стічні води. Механічна та сорбційна очистка: підручник / Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 202 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24936/3/Ekologichna_bezpeka_galvanotekhniky.doc

Сакалова Г. В., Василінич Т. М. Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням природних адсорбентів: монографія / Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. – 92 с.

Гомеля М. Д., Оверченко Т. А., Іваненко О. І. Більш чисті виробництва: підручник / Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2020. – 248 c.

Jamrack W. D. Rare Metal Extraction by Chemical Engineering Techniques: International Series of Monographs on Chemical Engineering / Oxford: Pergamon Press, 1963. – 360 p. https://www.sciencedirect.com/book/9780080098685/rare-metal-extraction-by-chemical-engineering-techniques

Bashir A., Malik L.A., Ahad S., Manzoor T., Bhat М. А., Dar G. N., Pandith А. Н. Removal of heavy metal ions from aqueous system by ion-exchange and biosorption methods // Environmental Chemistry Letters. 2019. Vol.17. Р. 729–754.

Qasem N.A.A., Mohammed R.H., Lawal D.U. Removal of heavy metal ions from wastewater: a comprehensive and critical review // NPJ Clean Water. 2021. № 4. Article 36. Р. 1-15.

Носачова Ю. В., Макаренко І. М., Іваненко О. І. Вплив іонів твердості на ефективність очистки води від іонів міді // Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2014. №1(12). С.54-60.

Іваненко О. І., Носачова Ю. В., Оверченко Т. А., Наконечна М. В. Особливості застосування каталізаторів різних типів в процесах знешкодження монооксиду вуглецю димових газів // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2020. №1(19). С. 22–42. http://chemengine.kpi.ua/article/view/207808

Kochetov G., Samchenko D., Kolodko A., Kovalchuk O., Pasko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements // Technology Audit and Production Reserves. 2018. № 6/3(44). Р. 31–35. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.152615

Гончарук В. В., Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. Отримання та використання високодисперсних сорбентів з магнітними властивостями: Монографія. – Київ: Графіка, 2003. – 264 с.

Ivanenko O., Radovenchyk V., Radovenchyk I. Neutralization of carbon monoxide by magnetite-based catalysts // Technology audit and production reserves. 2020. № 5/3(55). Р. 24–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Довголап, С. Д., Гомеля, М. Д., Іваненко, О. І., Носачова, Ю. В., & Мартинюк, А. С. (2024). Екологічно безпечна технологія переробки відходів гальванічного виробництва. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 52–61. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300987

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ