Ефективність очищення води від нафти алюмінієвими коагулянтами

Автор(и)

  • Марта Борисівна Вознюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Тетяна Олександрівна Шаблій Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276446

Ключові слова:

нафтовмісні води, лляльні води, алюмінієвий коагулянт, сорбент, очищення емульсії

Анотація

У даній роботі були досліджені процеси реагентного очищення водних емульсій від нафти із використанням алюмінієвих коагулянтів, таких як: сульфат алюмінію, гідроксид алюмінію та гідроксохлорид алюмінію. У процесах очищення емульсії застосовували коагулянти окремо, а також у присутності сорбентів: бентоніту або активованого вугілля. Показано, що алюмінієві коагулянти в дозах 2–50 мг/дм3 окремо або у комбінації з сорбентами забезпечують високий ступінь вилучення нафти з емульсій. Ступінь очищення води досягає 97–99 %. Найбільшу ефективність щодо видалення нафти з води має гідроксид алюмінію, який забезпечує максимальне зниження концентрації нафти як в прісній, так і в мінералізованій воді. Сумісне застосування алюмінієвих коагулянтів з сорбентами відзначається плинністю ефективності, яка залежить від типу коагулянту та сорбенту, їх концентрацій та мінералізації вихідної води.

Біографії авторів

Марта Борисівна Вознюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тетяна Олександрівна Шаблій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Вознюк М.Б., Шаблій Т.О. Забезпечення екологічної безпеки експлуатації водного транспорту // Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (20–21 травня 2021 р., м. Київ), Київ, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2021, С. 106–110.

Водний Кодекс України. Введений в дію постановою Верховної Ради України від 06.06. 95 № 214-95-ВР. Відомості Верховної Ради України від 13.06.1995 – 1995 р., №24, стаття 189.

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України Правила, Нормативи, Вимоги від 29.02.1996 р. № 269.

Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України [Текст]: Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 13.08.2007 р. №694. Офіційний вісник України 29.10.2007 – 2007 р., №79, стор. 187, стаття 2965.

Резолюция MEPC.107(49). Пересмотренные руководство и технические требования по оборудованию для предотвращения загрязнения из льял машинных помещений судов (Принятие от 18.07.2003 г.). [Електронний ресурс].

Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення [Текст]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.05.2022 №721.

Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97.

Office of Enforcement and Complaince Assurance, EPA. A Guide for Ship Scrappers: Tips for Regulatory Compliance. Washington, D.C: US Environmental Protection Agency; 2000. рр. 4.1–4.42.

Справочник судового механика по теплотехнике / И.Ф. Кошелев, А.П. Пимошенко, Г.А. Попов, В.Я. Тарасов; под ред. А. П. Пимошенко. – Л.: Судостроение, 1987. – 477 с.

Шаблій Т.О., Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні. К.: Інфодрук, 2013. – 327 с.

Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Шаблій Т.О. Сучасні методи кондиціонування та очистки води в промисловості. – К.: Графіка, 2007. – 193 с.

Трус І.М. Маловідходні технології демінералізації води: монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 252 с.

Грабітченко В.М. Комплексна переробка високомінералізованих стоків в екологічно безпеченому промисловому водоспоживанні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – 2017 р., 234 с.

Nutiu E. Waste water treatment using a new type of coagulant // Procedia technology. – 2015. – №19. – Р. 479–482.

Шкавро З.М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2014. – Т.157. – С. 65–78.

Iqbala A., Zahra N. Coagulation efficiency comparison of natural and its blended coagulant with aluminium water treatment // Desalination and Water Treatment. – 2018. – №109. Р. 188–192.

Ярошенко К.К., Шабанов М.В. Ефективність коагуляційного очищення водних стоків керамічного виробництва // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. – К.: ІГНС, 2011. – №19. – С. 95–101.

Шевченко Т.О., Пушкалова М.М. Вибір типу алюмовмісного коагулянту при підготовці питної води. // Тези доповідей та інформаційні матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Вода. Екологія. Суспільство» (1–2 жовтня 2020 р., м. Харків), Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 109–112.

Janna H. Effectiveness of using natural materials as a coagulant for reduction of water turbidity in water treatment // World Journal of Engineering and Technology. – 2016. – №4. – Р. 505–516.

Рященко Б.П. Анализ процесса глубокой очистки льяльных вод судов с учетом кинетической теории гетерокоагуляции ДЛФО // Судовые энергетические установки: науч.-техн. сб. – 2011. – №28. – С. 43–53.

Almojjly A., Johnson D., Oatley-Radcliffe D.L., Hilal N. Removal of Oil from Oil-Water Emulsion by Hybrid Coagulation/Sand Filter as Pre-Treatment // Journal of Water Process Engineering. – 2018. – №26. – Р. 17–27.

Parhamfar M., Bayat Z., Parhamfar M. Hassanshahian M., Hosseini S. S. Investigation of Oil-in-Water Emulsions Treatment by Crude Oil Degrading Bacteria and Coagulation with Cationic Polyacrylamide // Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology. – 2018. – №9(2). – Р. 1–7.

Кириченко О.В.; Мальований М.С., Полюжин І.П. Оцінка метрологічних характеристик результатів визначення нафтопродуктів у воді методом екстракційної інфрачервоної фотометрії // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − №19(12). – С. 324–329.

Хохотва О.П. Розробка комплексу технічних заходів по захисту водойм від забруднення нафтопродуктами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – 2004 р., 135 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Вознюк, М. Б., & Шаблій, Т. О. (2023). Ефективність очищення води від нафти алюмінієвими коагулянтами. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 37–51. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276446

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ