Ефективність видалення іонів магнію з води в процесах її пом’якшення

Автор(и)

  • Ярослав Вячеславович Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Катерина Юріївна Гордієнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Тамара Володимирівна Крисенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Вячеслав Михайлович Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2022.269815

Ключові слова:

магній, пом’якшення, фосфати, видалення, гідроліз

Анотація

Значні концентрації іонів кальцію та магнію в природних водах змушують піддавати попередньому пом’якшенню більшість господарсько-питних та енергетичних вод. Тому технології пом’якшення набувають сьогодні особливої гостроти, а дослідження в цій галузі щорічно нарощуються. Оскільки жорсткість води визначається сумарним вмістом іонів кальцію та магнію, то саме ці елементи знаходяться в центрі уваги таких досліджень. Традиційно вважається, що видаленню підлягають, перш за все, іони кальцію, а іони магнію менш схильні до утворення твердої фази. Однак, ефективність технології пом’якшення в однаковій мірі залежить від обох катіонів. Тому іонам магнію варто також приділяти достатньо уваги. Перспективним реагентом в цьому напрямку вважається фосфат натрію. Його використання в процесах видалення іонів кальцію дозволяє забезпечити в широкому діапазоні температур та водневого показника залишкову жорсткість води на рівні 0,1 – 0,2  мг-екв/дм3. Детальні дослідження використання фосфату натрію в процесах видалення іонів магнію показали його недостатню  ефективність. Ефективність содово-натрієвого пом’якшення дозволяє забезпечити при рН 11,0 – 11,5 залишкову жорсткість води на рівні 0,4 – 0,6 мг-екв/дм3. Але необхідність корегування водневого показника та висока витрата реагентів роблять цю технологію мало придатною для широкого використання.  Визначальним фактором в процесах пом’якшення води з використанням фосфат-іонів є співвідношення між концентраціями фосфат-іонів та іонів магнію K = [PO43-, мг-екв] / [Mg2+, мг-екв]. Зважаючи на жорсткі вимоги чинних нормативних документів до вмісту фосфатів в оброблених водах, обробку бажано проводити при стехіометричних співвідношеннях реагентів для більш повної реакції між компонентами. Перевагою фосфату натрію як реагенту для видалення іонів магнію можна вважати той факт, що в діапазоні рН 3,16 – 10,07 при К = 1 залишкова жорсткість коливається в межах 1,8 – 3,4 мг-екв/дм3. При цьому мінімальне значення залишкової жорсткості зафіксовано на рівні 0,75 мг-екв/дм3 при рН 10,07 та К = 2. При зниженні рН спостерігається стабільне зниження ефективності, хоча і не дуже суттєве. Так, при переході з лужного в кисле середовище залишкові концентрації іонів магнію зростають в 2 рази незалежно від значення коефіцієнта К. Подібні тенденції зберігаються і у випадку зміни початкової жорсткості води. Найбільша різниця спостерігається при значеннях К ≤ 1, що пояснюється дефіцитом аніонів фосфату та неможливістю формування твердої фази стехіометричного складу. Проте, навіть при стехіометричному співвідношенні реагуючих речовин (К = 1) залишкова жорсткість обробленої води досить значна і коливається в межах 2,5 – 3 мг-екв/дм3. Подальше збільшення дози фосфату натрію дозволяє дещо знизити залишкову жорсткість обробленої води. Так, мінімальна залишкова жорсткість обробленої води при К = 2,0 зафіксована на рівні 0,7 мг-екв/дм3 при початковій жорсткості 22,9 мг-екв/дм3. Відмічено також зростання залишкової жорсткості обробленої води при зниженні початкової її жорсткості. Така ситуація викликана, на нашу думку, суттєвим збільшенням маси твердої фази та зростанням рН при збільшенні дози фосфату натрію. Суттєвою перевагою фосфату натрію в якості осаджувача іонів кальцію є той факт, що температура води практично не впливає на ефективність процесу в широкому діапазоні температур. Ця тенденція характерна і для іонів магнію. В діапазоні температур 5 - 70 °С ефективність пом’якшення залишається стабільною. Причому, тверда фаза формується відразу після зливання розчинів. Якщо врахувати високу ефективність фосфатів при видаленні іонів кальцію, то в цілому застосування фосфатів для пом’якшення води може бути допустимим за умови повного відділення утвореної твердої фази від води. Детальні дослідження ефективності відділення часток фосфату магнію відстоюванням чи фільтруванням так само важливі, як і самі процеси формування твердої фази.   

Біографії авторів

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Катерина Юріївна Гордієнко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тамара Володимирівна Крисенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вячеслав Михайлович Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Гідрохімія України : підручник. Київ : Вища школа, 1995. 307 с.

ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. [Чиний від 2022-04-01]. Вид. офіц. Київ : Міністерство охорони здоров'я України, 2010. Наказ № 400.

Рябчиков Б. Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. М.: ДеЛи принт, 2004. 301 с.

Карелин В.А. Водоподготовка. Физико-химические основы процессов обработки воды : учебное пособие. Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 97 с.

Лифшиц О. В. Справочник по водоподготовке котельных установок. Москва: Энергия, 1980. 288 с.

Шаблій Т. О., Радовенчик В. М., Гомеля М. Д. Застосування нових реагентів і технологій в промисловому водоспоживанні. Київ : Інфодрук, 2014. 302 с.

Дикаревский В. С. Обработка воды для теплоэнергетических установок ж/д транспорта. Москва : Транспорт, 1986. 460 с.

Радовенчик Я. В., Гордієнко К. Ю., Радовенчик В. М., Крисенко Т. В. Особливості хімічного висадження іонів кальцію з розведених водних розчинів. // Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2022. №2. С. 72–78. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2022.260353.

Гороновский И. Т., Назаренко Ю. П., Некряч Е. Ф. Краткий справочник по химии. Киев : Изд-во АН УССР, 1962. 659 с.

Василенко К. В. Одержання високочистих орто- і пірофосфатів натрію, калію, амонію та кальцію для використання в якості харчових добавок: дис. … доктора філософії : 161. Дніпро, 2021. 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Радовенчик, Я. В., Гордієнко, К. Ю., Крисенко, Т. В., & Радовенчик, В. М. (2022). Ефективність видалення іонів магнію з води в процесах її пом’якшення. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 88–94. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2022.269815

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ