DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2020.207971

Експертна система автоматизованого керування якістю продуктів зі скла

Артем Юрійович Сазонов, Владислав Олегович Сліпченко, Сергій Валерійович Привала, Ірина Юріївна Черепанська

Анотація


Рішень в галузі виробництва скляних об’єктів, з функцією впливу на технологічний процес з метою підвищення продуктивності виробництва наразі немає, тому  автоматизація керування якістю готової продукції шляхом розроблення та використання експертної системи є актуальним завданням.

Досягнення мети запропоновано шляхом розробки та впровадження експертної системи автоматизованого керування якістю продуктів за скла. Для реалізації даної експертної системи розроблено програмне забезпечення; при формуванні експертної бази знань обрано метод оцінки факторів шляхом ранжування; також використано метод розрахунку «ваги» думок експертів; запропоновано підхід до визначення «адекватності» експертів, що полягає у застосуванні методу Романовського; використовується оцінка узгодженості ранжування факторів експертами за допомогою коефіцієнта конкордації Кендалла.

Використання досвіду багатьох експертів для аналізу причин виникнення дефектів у скляній продукції, підвищує точність та достовірність отриманих даних, у порівнянні з використанням засобів з одним джерелом. Розроблене програмне забезпечення з інтегрованою експертною системою не потребує інсталяції і реалізоване у вигляді виконуваного файла, що дозволяє використання розробку на більшості сучасних та застарілих комп'ютерах на виробництвах, навіть за умови відсутності Інтернету. Програма визначає оптимальну кількість експертів шляхом аналізу опитувань, проведених з невеликою базовою вибіркою експертів. Взаємодія програмного забезпечення з експертами відбувається шляхом заповнення ними таблиць опитувань у форматі Excel, що є засобом, доступним на більшості комп'ютерів, чим підвищує універсальність розробки. Після завантаження заповнених таблиць в програму, виконується їх обробка. Для цього застосовується комбінація з різних статистичних методів обробки інформації, що дозволяє врахувати всі особливості поставленої мети та надати результати в оптимальній формі. Після обробки опитувань програмою, виконується формування продукційних правил. Отримання інформації про кожен конкретний досліджуваний об'єкт виконується шляхом завантаження в програму технічного файлу, отриманого від системи детектування дефектів. Програма зчитує з файлу дані про параметри, тип та кількість дефектів, на основі чого, використовуючи продукційні правила, виносить вердикт про належність конкретного об’єкту до браку, та формує рекомендації щодо коригування технологічного процесу, для підвищення рівня якості продукції. Згенерована інформація виводиться на екран у вигляді сповіщення оператору, а також може бути збережена у текстовий файл. Далі, оператор, на основі отриманих даних приймає рішення щодо утилізації браку та внесення змін у технологічний процес.

Застосування розробленого програмного забезпечення дозволяє реалізувати можливість ефективного використання даних, що отримуються під час детектування дефектів.


Ключові слова


експертна система; автоматизація керування якістю; продукція зі скла; адекватність експертів; визначення кількості експертів

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. [Чинний від 2016-07-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 21 с.

Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій. Київ: НАДУ, 2008. 48 с.

Ярощук Л. Д. Інтелектуальні системи управління: Експертні системи – основи проектування та застосування в системах автоматизації : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 136 с.

Потапов А. Н., Абу-Абед Ф. Н., Мартынов Д. В., Угловский Е. П. Реализация субъективных методов вероятностной оценки адекватности тренажеров на основе комплекса программ с привлечением экспертов и анкетированием обучаемых // Программные продукты и системы. 2016. № 3 (29). С.121.

Третьяк Л.Н. Обработка результатов наблюдений: учебное пособие. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. 171 с.

Черепанська І. Ю., Кирилович В. А., Сазонов А. Ю., Самотокін Б. Б. Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих системах: практикум. Навчально-методичний посібник до виконання практичних, лабораторних і самостійних занять студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» всіх форм навчання / під. заг. ред. В. А. Кириловича. Житомир: ЖДТУ, 2015. 274 с.

Рупосов В. Л. Методы определения количества экспертов // Вестник ИрГТУ. 2015. № 3 (98). С. 286.

Анфилатов B.C., Емельянов А. А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении: Учеб. Пособие / под ред. А. А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)