DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.171039

Оцінка ефективності електрохімічної переробки регенераційних розчинів, що містять іони важких металів

Микола Дмитрович Гомеля, Олена Володимирівна Глушко, Олена Миколаївна Рижук

Анотація


Розглянуто та проаналізовано сучасні методи вилучення іонів важких металів із стічних вод гальванічних виробництв. Визначено умови електроекстракції іонів цинку та нікелю з кислих регенераційних розчинів. Встановлено, що максимальний вихід нікелю та цинку за струмом досягається на 2-4 годині електролізу в двохкамерному електролізері


Ключові слова


іонний обмін; регенерація; електроекстракція; нікель; цинк.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомеля М.Д. Очистка гальваностоков от ионов кадмия ионообменным методом [Текст] / М. Д. Гомеля, В. М. Радовенчик, О. В. Глушко // «Екологія і ресурси» – 2007. – №16. – С.57-62.

Gomelia, M. Electroextraction of heavy metals from wastewater for the protection of natural water bodies from pollution / M. Gomelia, G. Trohymenko, O. Hlushko, T. Shably // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №. 1/10(91). – P. 55 – 61.

Электролитическое извлечение ионов тяжелых металлов из солянокислых растворов / Гомеля Н. Д., Глушко Е. В., Трохименко А. Г., Бутченко Л. И. // Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2017. – № 1. С. 60 – 67.

Извлечение ионов никеля из отработанных растворов химического никелирования // Изв А.Н. ГССР. Сер. Хим. – 1986. – Т. 12, № 4. – С. – 301-303.

Гомеля Н.Д. Разработка экологически чистой технологии извлечения цинка из гальваностоков / Гомеля Н.Д., Сагайдак И.С. // Перспективные направления развития экологии, экономики, енергетики: Сб. науч. ст. / ОЦНТЭИ. – Одесса. – 1999. – С.81-85.

Makarenko I. M. Electrochemical desalination of solutions, containing hardness ions // Easten-Europen journal of Enterprise Technologies. 2014. Vol 4. № 6 (70). С. 48 – 53.

Гомеля М.Д. Електрохімічне вилучення іонів нікелю з нейтральних та кислих регенераційних розчинів. / М.Д. Гомеля, Ю.А.Омельчук, О.В. Глушко, В.С. Камаєв //Східно-Євопейський журнал передових технологій. – 2011. – № 6/6(54). – С. 26-29.

Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю. Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод. [Донченко М.І., Редько Р.М., Коваленко С.Ю. Електрохімічне осадження нікелю із сірчанокислих елюатів, утворених при регенерації катіонітів ]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2007 м.Київ,.– Київ: товариство „Знання України”, 2007. – С.69-72.

Sub M., Rub L. Abrennunq von Kupfer, Nickel, Chrom, Zink und Silver aus galvanischen Spulwasserh an Jonenansta – uscherharzen und Kohlenstoffsorbenzien // Nachp. Aussenhand. – 1998. B.51, № 244. S. 61-87.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)