DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143384

Вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот

Валерія Володимирівна Вембер, Юлія Вікторівна Носачова

Анотація


У роботі досліджено вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот. Результати проведених досліджень продемонстрували можливість іонів перехідних металів виступати в якості регуляторів та модифікаторів ростових процесів мікроорганізмів, які знаходяться в умовах осмотичного стресу та голодування. Встановлено, що представники досліджених груп мікроорганізмів виявляють різний рівень стійкості до присутності в модельному середовищі фосфонових кислот та йонів Zn2+ та Cr3+ у концентрації 5 мг/дм3. Найбільші зміни у динаміці виживання мікробних клітин спостерігались при додаванні до середовища культивування іонів хрому, що виражалося у зменшенні відсотка життєздатних клітин Bacillius sp. (до 24 %) та суттєвому збільшенні виживання серед клітин Pseudomonas sp. (до 78 % у порівнянні з середовищем без додавання іонів металу). Отримані результати свідчать про доцільність врахування можливості існування мікробіологічного забруднення в замкнутих та оборотних системах охолодження та водопостачання з огляду на вплив мікробних клітин на процеси корозії, які там відбуваються.

Ключові слова


іони перехідних d-металів; фосфонові кислоти; мікроорганізми; динаміка виживання; замкнуті водоциркуляційні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauda P. Metals and Microorganisms: Relationships and Applications // FEMS Microbiol. Rev. – 1994. – 14. – P. 138.

Бингам Ф. Т., Перьа Ф. Д., Джерелл У. М. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов / Под ред. Х. Зигеля, А. М. Зигель. – М.: Мир, 1993. – 230 с.

Вембер В. В., Носачова Ю. В. Вплив мікроорганізмів на протікання процесу корозії у нейтральному водному середовищі в присутності іонів перехідних металів // Матеріали XІI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (22-24 вересня 2017 р., м. Миколаїв, Україна).  Миколаїв: НУК, 2017.  С. 71-74.

Shabliy T., Nosachova J., Radovenchik Y., Vember V. Study of effectiveness of heavy metals ions as the inhibitors of steel corrosion // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 4/12 (88). – P. 10-16.

Гомеля М. Д., Носачова Ю. В. Створення добавок для забезпечення ресурсозбереження в системах охолодження // Наукові вісті НТУУ. – 2004. – №5. – С. 101 – 105.

Shaban H. I. Corrosion inhibition in a cool-water system // Coros. Prev. and Contr.–1992.–V. 39, № 1.–P. 9–12.

Тыр С. Г., Бобошко З. А., Глушко И. Д. Оценка эффективности ингибиторов в средах оборотного водоснабжения // Защита мет.–1993.–Т. 29, № 1.–С. 158–160.

Кузнецов Ю. И. Механизм действия комплексонатных ингибиторов коррозии металлов // Коррозия и защита мет. Тез. докл. 12 Пермь, окт., 1990.–С. 101.

Кузнецов Ю. И., Трунов Е. А., Розенфельд И. Л. Исследование фосфорсодержащих соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов в системах промышленного водоснабжения // Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности.–М. 1980.–№ 7.–С. 5–7.

Носачова Ю.В., Вембер В.В. Сповільнення корозії елементів обладнання йонами важких металів // Матеріали XІI Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (22-24 вересня 2017 р., м. Миколаїв, Україна).  Миколаїв: НУК, 2017.  С. 109-112
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)