DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143375

Експрес-методика визначення середньомасової температури вуглеграфітових виробів в печах графітування за технологією Кастнера

Євген Миколайович Панов, Сергій Володимирович Лелека, Антон Янович Карвацький, Анатолій Юрійович Педченко, Михайло Федорович Боженко, Дмитро Олегович Іваненко

Анотація


Наведена методика визначення температури заготовок печі графітування Кастнера. Сформоване рівняння енергетичного балансу печі, в якому враховується кількість підведеної електричної енергії з урахуванням її втрат в пічних трансформаторах, випрямлювачах і супутньому обладнанні; корисні витрати енергії на нагрівання заготовок; паразитні витрати на прямий нагрів теплоізоляції, компенсаційної вставки та струмовідводу;  витрати на нагрів та випаровування вологи з теплоізоляції, втрати з поверхні заготовок в навколишнє середовище і витрати енергії на ендотермічну реакцію газифікації. Розрахунками на чисельній моделі механічного та теплоелектричного стану печей Кастнера визначені температурні залежності коефіцієнта пропорційності паразитних витрат теплоти і ефективного коефіцієнта теплопередачі від поверхні заготовок в навколишнє середовище.

Ключові слова


графітування; вугільні заготовки; піч Ачесона; піч Кастнера; теплоізоляція; температура; електрична енергія; втрати електроенергії; пічний трансформатор; енергетичний баланс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецов Д. М. Процесс графитации углеродных материалов. Современные методы исследования: монография / Д. М. Кузнецов, В. П. Фокин. — Новочеркасск : ЮРГТУ, 2001. — 132 с.

Чалых Е.Ф. Оборудование электродных заводов: Учебное пособие для вузов /Е.Ф.Чалых. – М.: Металлургия, 1990. – 238с.

Перевезенцев В.П. Совершенствование существующих и разработка новых технологий графитации углеродных материалов. Автореферат дис. … докт. техн. наук /В.П.Перевезенцев. – М., 1999. – 75с.

Кутузов С. В. Підвищення ефективності роботи печей графітації електродних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / С. В. Кутузов. — К., 2007. — 22 с.

Педченко А.Ю. Теплоелектричний стан печей графітування Кастнера: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» / А.Ю. Педченко. — К., 2017. — 18 с.

Знамеровский В. Ю. Математическое моделирование процесса графитации / В. Ю. Знамеровский. — М. : Металлургия, 1994. — 64 с.

Жученко А. І. Керування процесом графітації при виробництві електродної продукції : монографія / А.І.Жученко, М.В.Коржик, С.В.Кутузов. — К.: НТУУ «КПІ», Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. –– 224 с.

Панов Е. Н. Расчетно-экспериментальное определение температурных полей керна в П-образных печах графитации постоянного тока / Е.Н. Панов, С.В. Кутузов, С.В. Лелека и др. // Промышленная теплотехника. – 2007. Том 29. - №2. – С. 22-2.

Панов Е. Н. Методика оперативного определения среднемассовой температуры керна печи графитирования Ачесона / Е. Н. Панов, А. Я. Карвакий, С .В. Лелека и др. // Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2015. - № 3 – 5 (75). – С. 41-46.

Карвацький А. Я. Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів: монографія /А.Я. Карвацький, Є.М. Панов, С.В. Кутузов і ін. - К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 352 с.

Franklin, R. E. The structure of graphitic carbons / R. E. Franklin // Acta Crystallographica. — 1951. — Vol. 4. — P. 253—261.




ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)