DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119515

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСТИЛА В ПЕРІОДИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Людмила Демьянівна Ярощук, О. О. КОМЕНДАНТ

Анотація


Виконано аналіз процесів виробництва мастил на мильних загусниках з використанням контактора як сукупності об’єктів моделювання. Визначено основні особливості цього виробництва як системи з періодичним типом функціонування. Наведено циклограми роботи основних апаратів системи. Запропоновано принципи розробки структури імітаційної моделі для відтворення послідовності операцій згідно до виду циклограми. Наведена загальна структура імітаційної у виді взаємопов’язаних підсистем. Наведено склад і описано роботу підсистеми, яка відповідає процесам, пов’язаним з роботою контактора. Сформульовано задачі дослідження імітаційної моделі. Наведено схеми імітаційної моделі, створені у середовищі MatLab+Simulink.

Ключові слова


мастило; контактор; періодичне виробництво; циклограма; імітаційна модель; MatLab+Simulink.

Повний текст:

PDF

Посилання


Маслов Р. Пластичные смазки: Производство смазок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert-oil.com/articles/proizvodstvo__smazok.html

Гордеев Л. С. Математическое моделирование химико-технологических систем ч.3. Математическое моделирование химико-технологических систем периодического действия: Текст лекций / Л. С. Горде-ев, Е. С. Кадосова, В. В. Макаров, Ю. В. Сбоева; РХТУ им. Д.

И. Менделеева. – М., 1999. – 68 с.

Клименко О. М. Математичне моделювання періодичних процесів в автоклавах з протитиском / О.М. Клименко, В. Г. Трегуб // Журнал «Наукові праці НУХТ» Том 20 № 6. – К. : НУХТ, 2014. 247 с.

Ярощук Л. Д. Имитационное моделирование процессов каталитического крекинга [Текст] / Л. Д. Яро-щук, Ю. Г. Бондаренко, С. Н. Гончаренко // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. – Астрахань. – № 1 (25), 2014. – с. 46–57.

Комендант О. О. Моделювання роботи виробництва мастил з контактором на базі MATHLAB SIMULINK [Текст] / О. О. Комендант, Л. Д. Ярощук // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: Тези доповідей Восьмої науково-практичної конференції студентів; Київ, НТУУ “КПІ”, 3–4 грудня 2014 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 70 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)