DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119472

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИЛУЧЕННІ ІОНІВ АМОНІЮ З ВОДИ

Валерія Володимирівна Вембер, Микола Дмитрович Гомеля, Олена Ігорівна Петриченко

Анотація


В роботі досліджена можливість інтенсифікації процесів вилучення сполук амонію з води за умови проведення процесів нітрифікації та денітрифікації в межах одного реактору. Вивчено доцільність вилучення окремих фізіологічних груп мікроорганізмів та їхніх асоціацій з різних середовищ та екологічних зон та проведено порівняння різних матеріалів завантаження щодо їхнього впливу на ефективність вилучення мікроценозом біореактора іонів амонію з води; досліджено також зміни в динаміці мікробних популяцій, що супроводжували процеси підвищення ефективності вилучення амонію з води.

Ключові слова


іони амонію; нітрифікація; денітрифікація; біореактор; мікроорганізми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айрапетян Т. С. Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108, 8.06010108 – «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 90 с.

Долина Л. Ф. Очистка сточных вод от биогенных элементов: Монография. – Днепропетровск: Конти-нент, 2011. – 198 с.

Хенце М. «Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы: Пер. с англ. / М. Хенце, П. Ар-моэс, Й. Ля-Кур-Янсен, Э. Арван. – М.: Мир, 2004. – 480 с.

Ставицький Е. А. Стратегія використання ресурсів питних природних вод для водопостачання: в 2-ох томах / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – Чернівці: Букрек, 2011. – Том. 2. – С. 323–368.

Ivanova E. Adsorption of ammonium ions onto natural zeolite / E. Ivanova, M. Karsheva, B. Koumanova // Journal of the University of Chemacal Technology and Metallurgy. – 2010 р. – Vol. 45, 3. – P. 295–302.

Безкровна М. В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 21.06.01 / М. В. Безкровна; Донецький національний університет. – Д., 2009. – 22 с.

Нездоймінов В. І. Одномулова нітрифікація-денітрифікація в біологічних реакторах із затопленою ерліф-тною системою аерації: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.04 / В. І. Нездоймінов; Донбаська націо-нальна академія будівництва і архітектури. – Макіївка, 2013. – 34 с.

Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений. / Г. Ша-рло; пер. с франц. – М. : Химия, Ч. 2. – 1969. – 1206 с.

Лурье Ю. Ю. Унифицированные методы анализа вод: Издание 2-е исправленное. – М. : Химия, 1973. – 376 с.

Національний стандарт України: Визначення активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціо-метричним методом / Держспоживстандарт України: Видання офіційне: ДСТУ 4725:2007; БЗ № 10–2006/679; Міністерство аграрної політики України; Технічний комітет «Ґрунтознавство» (ТК 142); На-ціональний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Київ, 2008. – 18 с.

Векірчик К. М. Практикум з мікробіології: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2001. – 143 с
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)